Villkor & Integritet

Senast uppdaterad den 8 november 2020

VILLKORAllmänt

 • Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden och mHost.se / marwinmedia, avseende tjänster i delad servermiljö (webbhotellet).
 • Kunden kan vara en juridisk eller myndig fysisk person.
 • Kunden får inte upplåta eller överlåta tjänsterna till någon annan utan mHost.se's medgivande. Kunden kan dock delegera drift och uppdateringar av webbsidor, med mera, till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte kundens ansvar enligt detta avtal.
 • Kunden är skyldig att hålla sig uppdaterad om våra aktuella villkor, genom att besöka denna sida regelbundet.

Avtalstid och uppsägning

 • Avtalet påbörjas när bekräftelsen utfärdas av mHost.se och löper den tid som betalning erläggs för tjänsterna (om ej annat är överenskommet) och framgår av orderbekräftelsen.
 • mHost.se tillämpar ”Distans- och hemförsäljningslagen”, vilket innebär att kunden alltid har rätten att ångra avtalet inom 14 dagar.
 • mHost.se tillämpar 30 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för tjänsterna.
 • mHost.se tillämpar ångerrätt och öppet köp även för företagskunder.
 • mHost.se tillämpar ingen bindningstid på tjänsterna.
 • Avtalet kan sägas upp av kunden när som helst, utan några skäl.
 • Efter att avtalet upphört att gälla sparas eventuella filer som lagrats på webbhotellet under 2 veckor, såvida inte annat framgår av informationen på mHost.se's webbsida.
 • Uppsägning sker via e-post till mHost.se (support@mhost.se). mHost.se bekräftar uppsägningen snarast och utför eventuell återbetalning inom 30 dagar. Vid uppsägning i förtid återbetalas inte förskottsbetalda avgifter.

Avgifter

 • Avgifter för tjänsterna betalas via faktura. Avgifter debiteras alltid i förskott och de aktuella betalningsvillkoren framgår av fakturan. mHost.se har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag, samt lagstadgade avgifter för betalningspåminnelse, i händelse av att betalning inte sker i tid. mHost.se kommer att blockera tillgången till samtliga tjänster om betalning rörande en eller flera tjänster inte sker efter en påminnelse. Uppsägning av tjänsterna förutsätter aktivt handlande av kunden.
 • Kunden skall snarast meddela mHost.se om fakturan anses vara felaktig. Eventuell avgiftsändring för tjänsterna meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med en ny avtalsperiod. Tillfälliga kampanjerbjudanden påverkar inte pågående avtal.

Tjänsterna

 • Innehållet i tjänsterna specificeras i fakturan, samt på mHost.se's webbsida.
 • mHost.se kan komma att ändra innehållet i tjänsterna, men kommer inte att göra detta i onödan. Om en funktion skulle komma att tas bort försöker mHost.se att ersätta den med en likvärdig funktion, alternativt annan kompensation.
 • Eventuella uppdateringar av tjänsteinnehållet är kostnadsfria för kunden och kan komma att genomföras utan föregående meddelande.
 • mHost.se tillhandahåller kostnadsfri support. Denna support tillhandahålls via chatt, telefon, e-post och info/FAQ på mHost.se's webbsida.
 • mHost.se hyr serverkraft och serverkapacitet genom DigitalOcean i både Amsterdam och Frankfurt. DigitalOcean utlovar en upptid på 99,99%. mHost.se kan dock inte garantera DigitalOceans leverans och upptid, men det har varit felfritt sedan 2013.

Överlåtelser

 • Kunden får överlåta tjänsterna till annan part efter ett medgivande från mHost.se. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum mHost.se har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Detta gäller även den tillträdande kunden, som inte är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
 • mHost.se får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

mHost.se's ansvar

 • mHost.se utövar ingen kontroll över data/information som hanteras av kunden på webbhotellet. mHost.se är således inte ansvariga för verksamheten på enskilda webbsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerandet från kunden.
 • mHost.se svarar inte för kundens eventuella ersättningsskyldigheter mot tredje part.
 • mHost.se ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus, obehörigt intrång eller obehörig påverkan av mHost.se's servrar.
 • mHost.se ansvarar endast för skador som mHost.se eller av mHost.se anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. mHost.se's skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för kunden eller tredje part. Begränsning gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
 • Kund som drabbas av skada på grund av fel hos mHost.se eller i tjänsterna måste meddela detta omedelbart via kontaktuppgifterna som tillhandahålls på mHost.se's webbsida. (Ni kan även klicka här för att komma dit).
 • mHost.se lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits.
 • mHost.se har fullgoda system för säkerhetskopiering (backup) av data, så att dessa kan återskapas i händelse av haveri. Både genom säkerhetskopiering i samma serverhall som tjänsterna levereras ifrån, men också genom extern säkerhetskopiering (off-site backup). mHost.se garanterar inte tillgången till data på kundens webbsida och ansvarar inte för förlust av data.

Kundens ansvar

 • Kunden ansvarar för att mHost.se har tillgång till riktig och aktuell kontaktinformation under hela avtalsperioden. mHost.se ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen varit felaktig, eller att kunden inte tar del av mHost.se's viktiga meddelanden eller uppdateringar. Kunden ansvarar för en säker hantering och lagring av inloggningsuppgifterna (användarnamn, lösenord, etc) och för att informationen som hanteras av kunden på webbhotellet (eller kundens verksamhet på webbhotellet) inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, orsakar allvarlig skada, eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
 • Webbhotellet är endast avsett för webbsides- och e-postbruk.
 • mHost.se förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet/innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för webbhotellet/mHost.se. Kunden ansvarar för att snarast agera om mHost.se uppmanar kunden att ta bort information på webbhotellet, som enligt mHost.se's skäliga uppfattning är oacceptabel.
 • mHost.se har rätt att kontrollera information som hanteras på webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa avtalsvillkor.
 • mHost.se har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras på webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för mHost.se's kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående part. Avtalet kan sägas upp av mHost.se om kunden bryter mot avtalsvillkoren.
 • Innan uppsägning verkställs ska mHost.se ge kunden skälig tid för att vidta åtgärder om mHost.se bedömer att åtgärder är möjliga.
 • mHost.se har alltid rätt att säga upp avtalet och stänga av åtkomsten till tjänsterna utan att kunden ges möjlighet att vidta åtgärder, om innehållet eller verksamheten på kundens webbsida (enligt mHost.se's bedömning) ger upphov till driftstörningar, överbelastning eller andra säkerhetsrelaterade problem på webbhotellet, och detta kan antas påverka/störa mHost.se's verksamhet/funktioner på andra kunders webbsidor. Eller om kunden försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ställer in sina betalningar eller annars kan anses vara på obestånd, om kunden enligt mHost.se's rimliga bedömning gör sig skyldig till brott eller om kunden enligt mHost.se's bedömning bryter mot mHost.se's regler angående vilken typ av data som får lagras på webbhotellet.
 • Utan att det påverkar eventuell rätt till uppsägning av avtalet har mHost.se alltid rätt att tills vidare stänga av kundens tillgång till tjänsterna om mHost.se bedömer att det är nödvändigt. För att utreda om sådana omständigheter föreligger som gör att mHost.se har rätt säga upp avtalet. För att förhindra fortsatt brottslig verksamhet efter polisanmälan, eller för att försvara sig mot rättsliga anspråk riktade mot mHost.se av kunden.
 • Vid mHost.se's uppsägning och/eller avstängning på grund av kundens brott mot användarvillkoren i avtalet har kunden inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot mHost.se i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

Otillåten användning

 • Kunden får inte använda tjänsterna i strid med avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Datan som lagras på webbhotellet får inte innehålla: Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, datavirus (eller annan skadlig kod), barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter. Eller distribution av obeställd e-post (spam) eller andra e-postutskick som inte görs med mottagarens samtycke.
 • mHost.se äger rätten att omedelbart stänga av tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om kundens användning av tjänsterna strider mot villkoren ovan eller om kunden använder tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada mHost.se's verksamhet.

Personuppgifter

 • Kunden och mHost.se är överens om att kunden är personuppgiftsansvarig och att mHost.se är dess personuppgiftsbiträde, vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som mHost.se behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att mHost.se's eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Om kunden som ett led i uppfyllandet av kundens skyldigheter enligt detta avsnitt bedömer eller önskat att kunden och mHost.se ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är kunden och mHost.se överens om att mHost.se's standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. mHost.se's standardpersonuppgiftsbiträdesavtal kan begäras via mHost.se's kontaktuppgifter som tillhandahålls på mHost.se's webbsida (Ni kan även klicka här för att komma dit). Kunden ska under detta avtals giltighetstid och därefter hålla mHost.se skadelös från alla former av skador och förluster som mHost.se lider som en följd av kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avsnitt.
 • Mer information gällande hur mHost.se behandlar kundens personuppgifter hittas längre ner på denna sida under sektionen "Integritetspolicy". Ni kan även klicka här för att komma dit.

Övrigt

 • Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, t.ex. beslag, inbrott, krig, allmänna restriktioner, myndighetsingripande, olyckshändelser, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
 • mHost.se har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder.
 • Kunden som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet.
 • Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Kristianstads tingsrätt ska vara första instans.

INTEGRITETAllmänt om vår personuppgifts- / integritetspolicy

Denna personuppgifts-/integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Den ersätter alla tidigare versioner.

För oss på mHost.se är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om Er som kund och vår förmåga att skydda Er integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig Era personuppgifter till tredje part. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad Ni som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Denna personuppgifts-/integritetspolicy beskriver hur mHost.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar Era personuppgifter.

mHost.se är personuppgiftsansvarig för behandling av Era personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.1. Era rättigheter

 • Ni har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om Er.
 • Ni har rätt att begära rättelse av Era personuppgifter om de är felaktiga.
 • Ni har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om Er (Vi kan eventuellt neka Er begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera uppgifterna. Om detta skulle vara fallet, kommer vi istället att blockera uppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering).
 • Ni har rätt att begära ut alla personuppgifter vi har sparade om Er.

Kontakta oss för mer information, via telefon: +46 (0)7 606 606 70 eller e-post: support@mhost.se.2. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på uppgifter är: namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.3. Lagringstid
Vi lagrar inte Era personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vi måste uppfylla andra lagar som t.ex bokföringslagen som också berör hur länge vi måste lagra informationen. Uppgifterna raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.4. Uppdatering av policy
Vår personuppgifts-/integritetspolicy kan komma att uppdateras. Ni hittar alltid den senaste versionen på denna sida.Dessa personuppgifter behandlar vi om Er

Vi vill vara transparanta och göra Er uppmärksam om vilka uppgifter vi behandlar och varför. Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som Ni efterfrågar. Följande uppgifter lagras hos oss i samband med registrering av konto eller beställning av produkter.

Vill Ni radera Ert konto, ändra Era uppgifter, eller begära ut lagrad data om Er så kan Ni göra det genom att kontakta oss via telefon: +46 (0)7 606 606 70 eller e-post: support@mhost.se

När Ni använder Er av vår webbsida får vi vissa uppgifter av Er. Dessa kan vara personuppgifter. Vi kommer att behandla de personuppgifter som Ni lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbsidan genom cookies i syfte att administrera Era köp och fullfölja våra åtaganden gentemot Er som kund. Vi använder oss av följande uppgifter för de syften som nämns i denna personuppgifts-/integritetspolicy.1. Registrering/användarkonto
För att få tillgång till våra tjänster måste Ni först registrera Er. Efter registreringen sparar vi de personuppgifter Ni har uppgivit via det användarnamn/e-post Ni valt. Vi bevarar dessa uppgifter så att Ni slipper fylla i dem på nytt varje gång och så att vi kan kontakta Er inom ramen för verkställandet av avtalet. Vi kommer inte att tillhandahålla de uppgifter som kopplats till Ert användarnamn/e-post till utomstående parter, om det inte är nödvändigt för att kunna verkställa det avtal som Ni har slutit med oss eller om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Om vi misstänker bedrägeri eller missbruk av våra tjänster så kan vi lämna över personuppgifter till behöriga myndigheter.

Följande uppgifter sparar vi om Er och Ert användarkonto:

 • Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress.
 • Betalningsuppgifter, orderhistorik.
 • Kundnummer, inloggningsuppgifter, registreringsdatum.
 • Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation.2. Beställning
Om Ni beställer något hos oss så använder vi oss av Era personuppgifter för att kunna behandla beställningen. Om det är nödvändigt för att beställningen ska kunna behandlas på ett bra sätt så kan det också hända att vi lämnar ut Era personuppgifter till utomstående parter. Ni kan läsa mer om det i denna integritetspolicy.

Följande information lagras i samband med Er beställning:

 • Orderinformation (orderdatum, order-ID och ordernummer).
 • Betalningsinformation (betalningsmetod, betalningsdatum, belopp, typ).
 • För- och efternamn.
 • E-postadress.
 • Adressuppgifter (adress, postnummer, ort och land).
 • Telefonnummer.
 • IP-adress (för att förhindra missbruk av tjänsten).
 • Beställda produkter/tjänster och antal.3. Supportkontakt
Via vår webbsida erbjuder vi möjligheten att ställa frågor till oss via chatt eller e-post. Där ber vi Er att fylla i olika uppgifter så att vi kan behandla Er fråga. Ni väljer själv vilka uppgifter Ni vill tillhandahålla.4. Betalning
Då betalning sker via faktura lagras dessa uppgifter i vårt bokföringsprogram.5. Statistik, Google Analytics
Vi använder Google Analytics, en gratis webbaserad statistiktjänst som erbjuds av Google. Detta innebär att källkoden på våra sidor innehåller kod som tillhandahålls av Google, vilken samlar in besökdata och skickar denna till Google. Google har inte fått vårt tillstånd att använda den information de får in från Analytics till andra Google-tjänster. Google använder den insamlade informationen för att producera webbanalysrapporter. Processen att logga besöksdata garanterar dock att alla besökare behandlas anonymt: besökarens IP-adress och annan relaterad information som samlas in av spårningskoden från Google Analytics sammankopplas inte på något sätt. Några personliga uppgifter kommer inte heller att lämnas ut. Om Ni inte vill att mhost.se använder Google Analytics för att övervaka webb-statistik kan Ni ändra inställningarna i Er webbläsare (använd till exempel ett plugin som Adblock).Cookies

Vad är cookies och hur fungerar de?
En cookie är en liten textfil som webbsidan Ni besöker begär att spara på Er dator. Cookies används på många webbsidor för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på Er dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbsidan. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden Ni är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i Er dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk Ni har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på Er dator, utan försvinner när Ni stänger Er webbläsare. (Källa: Post & Telestyrelsen, http://www.pts.se/)

Vad använder mHost.se cookies till?
mHost.se använder olika typer av cookies.

- Sessionscookies
mHost.se använder sessioncookies. Den lever så länge Er webbläsare är öppen. Om Ni öppnar en ny så skapas det en ny sessioncookie.
- Övriga cookies
mHost.se sparar också annan information i cookies. Vi sparar bl.a. ett slumpmässigt värde som vi använder för att hämta Era inställningar (som tex. automatisk inloggning, sortering i listor etc) i en databas. Vi sparar även andra inställningar som valuta, inkl./exkl. moms, samt valt språk.

Om Ni bara accepterar s.k. sessionsookies
Ni kan använda våra tjänster fullt ut även om Ni bara accepterar s.k. sessionscookies.

Om Ni inte accepterar några cookies alls
Ni kan inte använda våra tjänster fullt ut om Ni inte accepterar några cookies alls.

 • Ni kan läsa information.
 • Ni kan delvis titta på produkter, se priser och relaterad information.
 • Ni kan inte logga in.
 • Ni kan inte beställa.
 • Ni kan inte välja språk.
 • Ni kan inte välja inkl./exkl. moms vid visning av priser.

Oavsett vilken typ av cookies Ni valt att acceptera så skall Ni ta för vana att klicka på "Logga ut" när Ni lämnar våra tjänster (detta gäller ej om Ni valt automatisk inloggning). I de cookies vi använder sparas ingen personlig information.

SSL (Secure Socket Layer)

Secure Socket Layer är en krypteringsmetod som använts länge på Internet. Genom att använda denna metod så krypteras all trafik mellan kundens dator/webbläsare och servern så att denna information inte går att avlyssna. SSL-nyckeln garanterar även att det är till mHost.se Ni skickar informationen och inte till någon annan som utger sig att vara det. Det kan hända att SSL inte fungerar på Er dator eftersom t.ex brandväggen inte stöder SSL, eller att Ni angett någon säkerhetsproxy i Er webbläsare. Då visas i regel ett felmeddelande som gör Er uppmärksam på att ett problem uppstått.